Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Από την 1η Μαρτίου του 2012 τίθεται σε ισχύ ο Νόμος 4030/2011 που αφορά στο νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Ο νέος νόμος επιφέρει ριζικές αλλαγές.

Καταρχάς, η διαδικασία έκδοσης θα επιταχυνθεί σημαντικά. Ορίζονται δύο φάσεις: αρχικά, η έγκριση δόμησης και, στη συνέχεια, η άδεια δόμησης. Για την έγκριση δόμησης θα υποβάλλονται τοπογραφικό σχέδιο και διάγραμμα δόμησης· η έγκριση θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών. Για την άδεια δόμησης θα υποβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ)· η άδεια θα εκδίδεται εντός δύο ημερών (!), αφού οι μελέτες θα υποβάλλονται με ευθύνη των μηχανικών και θα ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητα του φακέλου.

Κατά την κατασκευή, θα διενεργούνται υποχρεωτικά αυτοψίες σε όλα τα στάδια (θεμελίωση, ολοκλήρωση τοιχοποιίας, ολοκλήρωση του κτιρίου) από ειδικό σώμα ελεγκτών δόμησης. Όλες οι διαδικασίες (ορισμός ελεγκτών, υποβολή παρατηρήσεων κ.λπ.) θα εκτελούνται ηλεκτρονικά σε αρχείο που θα τηρείται στο ΥΠΕΚΑ. Οι ελεγκτές θα ελέγχουν, αφενός, αν οι μελέτες έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις και, αφετέρου, αν οι οικοδομικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες. Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις, θα υπάρχουν κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση αδειών), στην πρώτη περίπτωση για το μελετητή και στη δεύτερη για τον επιβλέποντα μηχανικό.

Γίνεται  αντιληπτό, επομένως, ότι αναβαθμίζεται η σημασία των μελετών, οι οποίες παύουν πια να έχουν διεκπεραιωτικό ρόλο, αφού θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά. Επιπρόσθετα, δεν θα υπάρχουν πλέον περιθώρια για παρεκκλίσεις και παρανομίες στο στάδιο της κατασκευής. Όλα αυτά αυξάνουν την ανάγκη για σωστό σχεδιασμό και στενή συνεργασία όλων των μηχανικών και του ιδιοκτήτη, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια  του έργου.