Νέος τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/6598 (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012) αναθεωρείται ο Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003).
Συγκεκριμένα, από τις 28/3/2012 ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003, καθώς και οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730, Τεύχος Β’, 09/12/2005).
  2. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730, Τεύχος Β’, 09/12/2005), ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003, πλην εκείνων  που αναφέρονται στα υλικά και στα πιστοποιητικά καταλληλότητας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου 14 του νέου Τεχνικού Κανονισμού.
  3. Για τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων ή τμήματα αυτών που προϋπήρχαν της εφαρμογής του νέου Τεχνικού Κανονισμού, απαιτείται η προσαρμογή τους στις διατάξεις αυτού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών.
Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.