Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Από την 1η Δεκεμβρίου, το γραφείο είναι μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Το Μητρώο τηρείται από τη Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κύριος σκοπός των ΕΕΥ είναι η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Το οικονομικό αντάλλαγμα της ΕΕΥ προέρχεται από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του έργου.

Το αντικείμενο είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει μία σειρά από ενέργειες, ξεκινώντας από την αποτύπωση του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και των ρυθμίσεων λειτουργίας, την ενεργειακή παρακολούθηση του κτιρίου από λογαριασμούς προηγούμενων ετών ή μέσω της εγκατάστασης μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης, την αναζήτηση των βέλτιστων εναλλακτικών παρεμβάσεων και την εκτίμηση της εξοικονόμησης για κάθε πρόταση, την οικονομοτεχνική ανάλυση των τελικώς συμφωνηθέντων μέτρων, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής, την επίβλεψη της κατασκευής και τέλος την συστηματική παρακολούθηση του κτιρίου για όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και τη διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων και υπολογισμών στο τέλος κάθε περιόδου παρακολούθησης για τον προσδιορισμό της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας και του αντίστοιχου πραγματικού οικονομικού οφέλους.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.